Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

Soulwood
07:16
Soulwood
07:15
Soulwood
07:15
6518 a719 500
Reposted fromcarol91 carol91 viapassionative passionative
Soulwood
07:14
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viapassionative passionative
Soulwood
07:13
Soulwood
07:10
Reposted fromFlau Flau viamr-absentia mr-absentia

October 19 2018

Soulwood
17:15
7993 3bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
Soulwood
17:15
4730 2228 500
Reposted fromsavatage savatage viaLuukka Luukka
Soulwood
17:13
8705 4ea9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLuukka Luukka
Soulwood
17:11
Reposted fromtgs tgs viaLuukka Luukka
Soulwood
17:09
Soulwood
17:08
Soulwood
17:08
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viadancingwithaghost dancingwithaghost
Soulwood
17:08

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
Soulwood
17:07
4580 3420
Reposted fromipo ipo viadancingwithaghost dancingwithaghost
Soulwood
17:07
Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.
— Martin Luther King
Soulwood
17:06
Soulwood
17:06
6089 64bb 500
Soulwood
17:04
Soulwood
17:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl