Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

Soulwood
12:00
6175 9fad 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialady-fraser lady-fraser
Soulwood
12:00

September 02 2017

Soulwood
21:47
Soulwood
21:47
0986 e918 500
21:47
9594 ee41
Soulwood
21:46
2370 352d 500
Reposted fromjustsomekat justsomekat viaLuukka Luukka

August 22 2017

19:10
2930 6e51 500

August 20 2017

Soulwood
19:57

Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną  se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną sekundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś  szep­tem: "cholera, bra­kuje mi jej".

Soulwood
19:56
Soulwood
19:56
7451 32b3 500
Reposted fromdoener doener vianitrovent nitrovent
Soulwood
19:54
4084 7c1f 500
Soulwood
16:38
7450 0a81 500
Reposted fromdoener doener vianitrovent nitrovent

August 19 2017

Soulwood
13:05
9887 fd1c
Reposted fromMadridista Madridista viaAmericanlover Americanlover
Soulwood
12:56
12:53
Byli jak dwa magnesy, które nie mogą się zdecydować, czy się przyciągać czy odpychać.
— (via niewidoczny-smutek)
Soulwood
12:48
Soulwood
12:43
Soulwood
12:38
5690 06a5 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viamr-absentia mr-absentia
Soulwood
12:34
Soulwood
12:34
4691 ff94
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamr-absentia mr-absentia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl