Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

Soulwood
13:05
9887 fd1c
Reposted fromMadridista Madridista viaAmericanlover Americanlover
Soulwood
12:56
12:53
Byli jak dwa magnesy, które nie mogą się zdecydować, czy się przyciągać czy odpychać.
— (via niewidoczny-smutek)
Soulwood
12:48
Soulwood
12:43
Soulwood
12:38
5690 06a5 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viamr-absentia mr-absentia
Soulwood
12:34
Soulwood
12:34
4691 ff94
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamr-absentia mr-absentia
Soulwood
12:33
Soulwood
12:33
Soulwood
12:32
Soulwood
12:32
6613 2df8
Reposted frombanitka banitka viamr-absentia mr-absentia
Soulwood
12:31
1724 889b
Reposted fromsarazation sarazation viamr-absentia mr-absentia

August 15 2017

Soulwood
11:16
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Soulwood
11:13
Soulwood
11:08
Soulwood
11:04
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa vialady-fraser lady-fraser
Soulwood
10:58
Soulwood
10:57
9485 7dfc

August 14 2017

Soulwood
15:48

Audrey Hepburn and husband taking a walk in Stockholm (1959).


Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl