Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

Soulwood
14:03
6296 f3a7 500
These two young artists quit their jobs to build this glass house for $500
Reposted fromfoina foina viainsanedreamer insanedreamer
Soulwood
14:01
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianitrovent nitrovent
Soulwood
14:00
0454 0463
Reposted fromTenSigis TenSigis vianitrovent nitrovent
Soulwood
13:59
1671 cb11 500
Reposted fromtinkerbelljar tinkerbelljar vianitrovent nitrovent

August 03 2017

20:01
3360 0687
Reposted fromfollow follow vianitrovent nitrovent

July 30 2017

Soulwood
19:00
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Soulwood
18:59
3366 91d5
Reposted fromjustsomekat justsomekat viaLuukka Luukka
Soulwood
18:59
3245 dfc4
Reposted fromdarkanes darkanes viadeLioncourt deLioncourt
18:58
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha viadeLioncourt deLioncourt
Soulwood
18:58
9819 4c1b 500
Reposted frommoomins moomins viadeLioncourt deLioncourt
Soulwood
18:54
Paraphrasing Mozart's "Alla Turca"
Reposted fromtgs tgs vianitrovent nitrovent
18:51
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viapsychoviolet psychoviolet

July 29 2017

Soulwood
00:08

July 23 2017

Soulwood
13:36
4138 b3aa 500
Reposted fromelegy elegy viamr-absentia mr-absentia
Soulwood
13:35
0980 f854
Reposted fromTankistD TankistD viamr-absentia mr-absentia
Soulwood
13:28
Soulwood
13:25
Soulwood
13:23
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaLuukka Luukka
Soulwood
13:22
6687 bed0 500
Reposted fromfotofob fotofob viamr-absentia mr-absentia
Soulwood
13:17
Nikt pewnie nigdy nie nauczył Cię prostej odpowiedzialności za swoje myśli i decyzje. Żyłeś dotychczas w chaosie, który czasem przybierał pozory spokoju, więc nauczyłeś się tak nawigować przez codzienność, żeby chować się przed burzami i wykorzystywać momenty ciszy.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl